Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση της ΟΔΕΕ για MyDATA

Συνάδελφοι,       

Από 01.01.2021 αρχίζει  η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ηλεκτρονικών βιβλίων, κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κρίναμε απαραίτητο να διασαφηνίσουμε και να διευκρινίσουμε περιληπτικά τα παρακάτω που μας αφορούν άμεσα :  

Η υποχρέωσής μας για την ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., αρχίζει από 01.01.2021.

Η υποβολή (ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών), πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μηνός, δηλαδή μια συνοπτική κατάσταση των παραστατικών, που εκδόθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

Δεν θίγεται όμως η δυνατότητα χειρόγραφης έκδοσης αυτών (παραστατικών) και ο παραδοσιακός τρόπος καταχώρησης τους στα οικεία βιβλία.

Ο μεγάλος όγκος δεδομένων που θα διαβιβάζονται καθημερινά ή περιοδικά θα επιβαρύνει (ατυχώς) το λειτουργικό κόστος των επαγγελματιών δεδομένου ότι θα απαιτείται εκτός του σύγχρονου εξοπλισμού και παραμετροποίηση των λογισμικών προγραμμάτων με επί πλέον χρεώσεις από τις εταιρείες λογισμικού.

Τα παραστατικά που λήφθηκαν από εμάς, δηλαδή τα τιμολόγια εξόδων για τα οποία έχουν υποχρέωση διαβίβασης οι αντισυμβαλλόμενοι επιτηδευματίες, δεν διαβιβάζονται, παρά μόνο για τις εξής περιπτώσεις :

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)

β) Λήψεις παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (ΕΥΔΑΠ, λοιποί πάροχοι κλπ), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης

δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την τράπεζα της Ελλάδος  

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ

Κομβικό βέβαια στοιχείο θα αποτελέσουν οι ταχύτητες του internet για την υποβολή των δεδομένων από κάθε σημείο της Ελλάδος δεδομένου ότι στις περισσότερες αστικές περιοχές το upload είναι 25Mbps ενώ στην πραγματικότητα δεν φθάνει ούτε τα 5 Mbps, ομοίως δε και το κατά πόσο έχει βελτιωθεί η υποδομή στο taxisnet, ώστε να αντέξει στο μεγάλο όγκο που θα υποβληθούν.

Οι τυχόν δυσκολίες ή και πλημμέλειες στην εφαρμογή των νέων διατάξεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2021 δεν θα επισύρουν την επιβολή κυρώσεων.    

Σημειώνεται ότι η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει διευκρινίσει ακόμα αν η μη επιβολή κυρώσεων περιορίζεται στην εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή των στοιχείων ή περιλαμβάνει και τη μη υποβολή των δεδομένων.

Η διαβίβαση των παραπάνω δεδομένων μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω πιστοποιημένων από την Α.Α.Δ.Ε. Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι οποίοι προς το παρόν είναι έξι (6). Τονίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η ανάθεση της έκδοσης τιμολογίων σε πιστοποιημένους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αλλά τα τιμολόγια μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδονται από τον ίδιο τον επαγγελματία.

2. Μέσω ειδικών λογιστικών προγραμμάτων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP) που διατίθενται στην αγορά και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής σύνδεσης. Γνωρίζουμε ότι τέτοια προγράμματα θα διαθέτουν τα λογιστικά γραφεία, αλλά μπορούμε να αγοράσουμε και εμείς ως επαγγελματίες, εφόσον το επιθυμούμε.

3. Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι προσβάσιμη μόνο στους επαγγελματίες που πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια (διαζευτικά):

α) Τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους (χωρίς ΦΠΑ) δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι είναι το ίδιο όριο μέχρι το οποίο μπορεί ένας επαγγελματίας να υποβάλει ο ίδιος φορολογική δήλωση, χωρίς την υπογραφή λογιστή.

β) Εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια ετησίως

4. Στην περίπτωση που δεν εκδίδουμε πάνω από 50 παραστατικά το έτος, ή και στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδά μας δεν υπερβαίνουν τις (50.000,00 €), τότε θα παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται τα τιμολόγια και να λαμβάνονται αντίγραφά τους σε ψηφιακή μορφή μέσα από την πλατφόρμα myDATA με εφαρμογή που θα δημιουργήσει η Α.Α.Δ.Ε, όπως έχουν ανακοινώσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε για τα νέα δεδομένα και με νεώτερο ενημερωτικό σημείωμα, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκύψει.

Η Επιτροπή Φορολογίας / ΚΕΔΕ της ΟΔΕΕ 

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1076/τ.Β/20-3-21 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo  Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00  έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 843/τ.Β/3-3-21 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης..

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534 Β'/10-2-2021 η υπ' αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι  την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 341 Β'/29-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 8-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 Β'/23-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 1-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

www.et.gr