Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Ν. 4335/2015 & Ν. 4842/2021)

 

Πηγή: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας   

Τακτική Διαδικασία

Αγωγή, Ανακοπή, Τριτανακοπή

Εντός 30 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 60 ημερών από την κατάθεση εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 215 §2, άρθ. 585 §1, άρθ. 588 §2)

Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές

Εντός 60 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 90 ημερών από την κατάθεση εάν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 238 §1 εδ. α)

Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση

Εντός 90 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 120 ημερών από την κατάθεση εάν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 238 §1 εδ. β)

Ανακοπή ερημοδικίας, Έφεση, Αναψηλάφηση, Αναίρεση

30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κατοίκους ημεδαπής & 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση εάν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 498 §2)

Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης

30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναψηλάφησης (άρθ. 547 § 2)

Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

30 ημέρες πριν από την συζήτηση της αναίρεσης (άρθ. 569 § 2)

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (άρθ. 520 § 2)

Αντέφεση

30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (άρθ. 523 § 2)

Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής & τριτανακοπής

Εντός 60 ημερών από την κατάθεση της ανακοπής (άρθ. 585 § 2)

Ειδικές Διαδικασίες

Αγωγή, Ανακοπή, Τριτανακοπή

30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κατοίκους ημεδαπής & 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση εάν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 591 §1 α, άρθ. 585 §1, άρθ. 588 §2)

Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις

10 ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 § 1β)

Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση

Πέντε ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 §1β)

Ανταγωγή, αντέφεση, πρόσθετοι λόγοι έφεσης, αναψηλάφησης, ανακοπής & τριτανακοπής

8 ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 παρ. 1ζ & άρθ. 585 παρ. 2 εδ. β΄ για την ανακοπή)

Διαταγή Πληρωμής

Επίδοση και κατάθεση αντιγράφου της σχετικής έκθεσης επίδοσης εντός δύο μηνών από την έκδοση της. (άρθ. 630 Α, εδ. α, γ)

Ένορκες Βεβαιώσεις

Κλήση για λήψη ένορκης βεβαίωσης

Δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση (άρθ. 422 παρ. 1)

Διατάξεις για τις Μικροδιαφορές

Αγωγή μικροδιαφορών, παρεμβάσεις και ανταγωγές    

 
Εντός 10 ημερών από την κατάθεσης της αγωγής για κατοίκους ημεδαπής &  εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής  εάν ο εναγόμενος  διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.

Παρεμβάσεις και ανταγωγές

Παρεμβάσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.