Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

[ενημερωση από ΟΔΕΕ] ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι,

Η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.17734 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833 Β’/12-3-2020

'Αρθρο 3

1. Αναστέλλονται από την 13.3.2020 έως και την 27.3.2020:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

 γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

 Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ